ثبت نام الکترونیکی

برای حضور در پویش ملی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی با تمرکز بر الکتروموتورهای پرمصرف” لطفا برای برنامه ریزی حضور خودتان در نشست‌ها و جلساتی که در طول پویش برگزار می‌شود، اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید:

ثبت نام الکترونیکی پویش ملی

تمایل به شرکت در: (انتخاب بیش از یک مورد در این پویش ملی هم آفرینی وجود دارد)(ضروری)