با تکمیل و ثبت نهایی کاربرگ و پس از دریافت ایمیل از دبیرخانه رویداد، از ارسال کاربرگ خود مطمئن شوید