شتاب دهنده مهام توس از استارتاپ های حوزه صنعت برق و انرژی مانند بهینه سازی مصرف برق و انرژی ، مدیریت مصرف انرژی حمایت می کند.

در برنامه حوزه صنعت برق و انرژی مهام توس شما به بزرگترین شرکت های فعال این حوزه وصل می شوید، سرمایه جذب می کنید و خدمات شتابدهی دریافت می کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات مهام توس از استارتاپ های حوزه صنعت برق و انرژی

  • تیم کامل و تمام وقت
  • محصول اولیه
  • اندازه بازار قابل قبول