شتاب دهنده مهام توس از استارتاپ های حوزه خدمات مانند خدمات خانگی، تولیدمحتوا و خدمات IT حمایت می کند.

در برنامه خدمات مهام توس شما میتوانید خدمات شتاب دهی دریافت کنید.

شرایط پذیرش و انتظارات مهام توس از استارتاپ های حوزه خدمات

  • تیم کامل و تمام وقت
  • محصول اولیه
  • اندازه بازار قابل قبول